วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทฤษฎีเรื่องน้ำ

Read more...

 

สรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการตามรายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

Read more...

 

สรุปข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559

Read more...

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมไหว้ครูถือเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือ และระลึกถึงคุณความดีของอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์... ภาพกิจกรรม

THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus

25-27 January 2017, Swissôtel Le Concorde, Bangkok, Thailand

Read more..

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดงานเลี้ยง "Byenior IRRE68" ซึ่งเป็นงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นิสิตของภาควิชาฯ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้ ซึ่งนับเป็นวิศวกรรมชลประทานรุ่นที่ 68 (IRRE68) แล้ว ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาพกิจกรรม

"ตะบันน้ำ" หรือ ไฮดรอลิคแรม (Hydraulic Ram) เป็นเทคโนโลยีการสูบน้ำอัตโนมัติ ที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่อาศัยเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า เพียงแค่ใช้พลังงานจากน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนระบบ ก็สามารถสูบน้ำไปใช้ได้แล้ว ทั้งยังประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการอีกด้วย

อ่านบทสัมภาษณ์ อ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี จากหนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน..

รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 ...อ่านต่อ