dbConn
  หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์ ค้นหาจาก คำค้น
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 144 รายการ  
ที่ รายละเอียดบทความ
1
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ตีพิมพ์ ก.ค. 2561 T. Kasahara and V. Vudhivanich .2561.Seasonal Variation and Retention of Ammonium in Small Agricultural Streams in Central Thailand .MDPI environments. MDPI Environments 2018, 5, 78; doi:10.3390/environments5070078
วารสาร ระดับนานาชาติ
2
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตีพิมพ์ ม.ค. 2561 วราวุธ วุฒิวณิชย์ .2561.งานวิจัยและพัฒนาด้านการชลประทานและการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2561. น. 97-114
ทั่วไป ระดับประเทศ
3
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตีพิมพ์ มี.ค. 2561 A. Khalil, R. Rittima and Y. Phankamolsil .2561.The protected changes in water status of the Mae Klong basin, Thailand, using WEAP model .Paddy and Water Environment.
วารสาร ระดับนานาชาติ
4
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ม.ค. 2560 สมชาย ดอนเจดีย์, วราวุธ วุฒิวณิชย์ และนิธิรัชต์ สงวนเดือน .2560.การประยุกต์ใช้ผ้าใบคอนกรีตสำหรับการชลประทาน .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2560. น. 157-166
ทั่วไป ระดับประเทศ
5
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ มิ.ย. 2559 นิธิรัชต์ สงวนเดือน, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ และสมชาย ดอนเจดีย์ .2559.การศึกษาเบื้องต้นของการใช้ผ้าใบคอนกรีต ในการดาดคลองชลประทานต่อคุณภาพน้้า .การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559. จ.สงขลา
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
6
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ม.ค. 2559 วราวุธ วุฒิวณิชย์ .2559.แบบจำลอง AquaCrop .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2559. น. 67-86
ทั่วไป ระดับประเทศ
7
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ธ.ค. 2559 วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ .2559.การศึกษากลศาสตร์แม่น้าในแม่น้าป่าสักตอนล่างด้วยแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ .วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2559) : 7-16
วารสาร ระดับประเทศ
8
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ธ.ค. 2559 เกศวรา สิทธิโชค .2559.การคาดการณ์ปริมาณฝนรายฤดูกาลในพื้นที่ภูมิภาคเขตร้อนโดยการใช้ แบบจำลองทางสถิติร่วมกับอุณหภูมิผิวนํ้าทะเล .วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์. ปีที่5 ฉบับที่3 2559
วารสาร ระดับประเทศ
9
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ก.พ. 2559 S.Donjadee and T.Tingsanchali .2559.Soil and water conservation on steep slopes by mulching using rice straw and vetiver grass clippings .Agriculture and Natural Resources. 50 (2016) : 75-79
วารสาร ระดับนานาชาติ
10
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ก.พ. 2559 J.Vongphet, T.Masumoto, H.Minakawa and R.Kudo .2559.MODIFICATION OF DWCM-AgWU MODEL APPLIED TO A PADDY-DOMINANT BASIN WITH LARGE DAMS† .Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/ird.2013.
ทั่วไป ระดับนานาชาติ
11
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ พ.ย. 2559 J.Vongphet and T.Masumoto .2559.APPLICATION OF DWCM-AGWU MODEL TO THE MAE KLONG RIVER BASIN WITH LARGE COMPLEX IRRIGATION SCHEME .2nd World Irrigation Forum (WIF2). 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
12
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ มี.ค. 2559 ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ชัยวัฒน์ เต็งประกอบกิจ และเนตรชนก ภู่ระหงษ์ .2559.การวิเคราะห์ปริมาณน้าหลากต่อพื้นที่รับน้าฝนเพื่อการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กของประเทศไทย .วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559
วารสาร ระดับประเทศ
13
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ มึ.ค. 2559 วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ และสุทธิพงษ์ ฉลวย .2559.การประมาณค่าตัวแปรของแบบจาลองน้าฝน-น้าท่า InfoWorks PDM ในลุ่มน้าแม่วังทอง .วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559. น.54-59
วารสาร ระดับประเทศ
14
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ส.ค. 2559 แก้วประเสริฐ สุรินทร์ภูมี และบัญชา ขวัญยืน .2559.การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมในการจัดการน้าชลประทาน ของกลุ่มผู้ใช้น้าโครงการทุ่งราบท่าง่อน อาเภอชัยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว .วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์. ปีที่5 ฉบับที่2 2559
วารสาร ระดับประเทศ
15
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ต.ค. 2559 ธนพล พลภักดี, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี และวราวุธ วุฒิวณิชย์ .2559.การสํารวจพื้นที่เตรียมแปลงเพื่อการเกษตรอย่างรวดเร็วจากภาพถ่ายกูเกิ้ลเอิร์ธ .การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.94-112
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
16
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ตีพิมพ์ ธ.ค. 2559 อิทธิพล ธัญญเจริญ, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี และวราวุธ วุฒิวณิชย์ .2559.การสารวจแบบจำลองทางกายภาพของแม่น้ำด้วยเทคนิคเลเซอร์ไทรแองกูเรชั่น .การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 13. มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
17
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ตีพิมพ์ ธ.ค. 2558 P.Chaiyasit, P.Duangpatra, V.Verasan and V.Vudhivanich .2558.Study on Movement of Water and Salt through Soil Column and Utilization of Hydrus-1D Program to Simulate Five Scenarios of Crop Production in Salt Affected Paddy Soil .Modern Applied Science. Vol. 10, No. 1; 2016
วารสาร ระดับนานาชาติ
18
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ตีพิมพ์ ก.ย. 2558 ศ.ฉลอง เกิดพิทักษ์ .2558.การออกแบบอ่างเก็บน้ำและการจัดการน้ำในอ่างด้วยแบบจำลอง .วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กันยายน – ตุลาคม 2558
วารสาร ระดับประเทศ
19
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ตีพิมพ์ ม.ค. 2556 จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี และวราวุธ วุฒิวณิชย์ .2556.ระบบติดตามตรวจวัดน้ำสำหรับแม่น้ำลำคลองด้วยกล้อง CCTV .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2556. น. 48-53
ทั่วไป ระดับประเทศ
20
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ตีพิมพ์ พ.ย. 2555 N.Intaboot and W.Taesombat .2555.A Study on Drainage Efficiency of Shortcut Canal Project in the Lower Tha Chin River .Proceeding of PAWEES 2012 International Conference Challenges of Water & Environmental Management in Monsoon Asia. 27-29 November 2012, Thailand.
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>