dbConn
  หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์ ค้นหาจาก คำค้น
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 161 รายการ  
ที่ รายละเอียดบทความ
1
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ส.ค. 2564 R. LAPHATPHAKKHANUT, S. PUTTRAWUTICHAI, P. DECHKRONG, C. PREUKSAKARN, B. WICHAIDIST, J. VONGPHET and C. SUKSAROJ .2564.IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigation .The International Society of Paddy and Water Environment. 2021
วารสาร ระดับนานาชาติ
2
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตีพิมพ์ ก.ค. 2564 อารยา ยศมงคล .2564.การวิเคราะห์กฎหมายน้ำฉบับใหม่เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำของไทย .การประชุมวิชาการ 14th THAICID NATIONAL e-SYMPOSIUM 30 July 2021. สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
3
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ พ.ค. 2564 K. MUYAR KYAW, A. RITTIMA, Y. PHANKAMOLSIL, A. SRIRATANA TABUCANON, W. SAWANGPHOL, J. KRAISANGKA, Y. TALALUXMANA and V. VUDHIVANICH .2564.Assessing Reservoir Reoperation Performances through Adapted Rule Curve and Hedging Policies under Climate Change Scenarios: In–depth Investigation of Case Study of Bhumibol Dam in Thailand .10th International Conference on Environmental Engineering. Science and Management Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Thailand, May 12–14, 2021
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
4
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ พ.ค. 2564 A. SRIRATANA TABUCANON, A. RITTIMA, D. RAVEEPHINIT, Y. PHANKAMOLSIL, W. SAWANGPHOL, J. KRAISANGKA, Y. TALALUXMANA, V. VUDHIVANICH and W. XUE .2564.Impact of Climate Change on Reservoir Reliability: A Case of Bhumibol Dam in Ping River Basin, Thailand .Environment and National Resources Journal. 2020; 19(4): 266-281
วารสาร ระดับนานาชาติ
5
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ก.พ. 2564 S. PUNYAWANSIRI, K. CHAENGPUI and B. KWANYUEN .2564.EFFECTS OF ALTERNATE WETTING AND DRYING TECHNIQUES ON GRAIN YIELD AND WATER USE EFFICIENCY IN IRRIGATED RICE .Journal of Sustainability Science and Management. 2021, 16(2): 3 – 10
วารสาร ระดับนานาชาติ
6
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ม.ค. 2563 วราวุธ วุฒิวณิชย์, สมชาย ดอนเจดีย์ และชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ .2563.IrriSAT เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำ .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2563. น. 119-133
ทั่วไป ระดับประเทศ
7
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ เม.ย. 2563 วราวุธ วุฒิวณิชย์, รุ่งโรจน์ ระยับพันธุ์ และระวี อยู่สำราญ .2563.การปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงกลในระบบการวัดน้ำฝนของเครื่องวัดน้ำฝนแบบถ้วยกระดก .วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 2563
วารสาร ระดับประเทศ
8
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ก.ค. 2563 นฤวัติ ทองมั่ง, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี และวราวุธ วุฒิวณิชย์ .2563.การสารวจปริมาตรตะกอนจากแบบจาลองแม่น้ำด้วยวิธีเลเซอร์ไทรแองกูเลชั่น .วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2563) : 62-73
วารสาร ระดับประเทศ
9
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ก.ค. 2563 นันทณัฐ เยื่อบางไทร, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ และวราวุธ วุฒิวณิชย์ .2563.การประเมินสภาพฝายด้วยเทคนิควิธีดัชนีสภาพและกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น .วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2563 น. 389-405
วารสาร ระดับประเทศ
10
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ก.ย. 2563 K. MUYAR KYAW, A. RITTIMA, Y. PHANKAMOLSIL, A. SRIRATANA TABUCANON, W. SAWANGPHOL, J. KRAISANGKA, Y. TALALUXMANA and V. VUDHIVANICH .2563.TRACING CROP WATER DEMAND IN THE LOWER PING RIVER BASIN, THAILAND USING CLOUD–BASED IRRISAT APPLICATION .Proceedings of the 22nd IAHR-APD Congress 2020. Sapporo, Japan
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
11
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ก.ค. 2563 สุจริต คูณธนกุลวงศ์, วราวุธ วุฒิวณิชย์, อารียา ฤทธิมา, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, วุฒิชาติ แสวงผล, จิดาภา ไกรสังข์ และยุทธนา ตาละลักษมณ์ .2563.บทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันและศักยภาพในการเก็บกักน้ำในอนาคตของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ .การประชุมวิชาการ 13th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 31 July 2020. สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
12
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ก.ค. 2563 สุจริต คูณธนกุลวงศ์, วราวุธ วุฒิวณิชย์, อารียา ฤทธิมา, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, วุฒิชาติ แสวงผล, จิดาภา ไกรสังข์ และยุทธนา ตาละลักษมณ์ .2563.ความท้าทายของทางออกภัยแล้ง 2020 : สถานการณ์ปัจจุบันของน้าต้นทุนและความต้องการน้า–การวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยาใหญ่ .การประชุมวิชาการ 13th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 31 July 2020. สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
13
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ พ.ค. 2563 สุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ , วรเดช ชินพงศ์ฐิติวัสส์ และบัญชา ขวัญยืน .2563.ผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวไรซ์เบอร์รี่จากเทคนิคการชลประทานแบบประหยัดน้ำ .วารสารวิชาการเกษตร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2563 น. 128-138
วารสาร ระดับประเทศ
14
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ก.ย. 2563 S. PUNYAWANSIRI, K. CHAENGPUI and B. KWANYUEN .2563.Evaluation of water footprint of Phitsanulok-2 rice yield under alternate wetting and drying cultivation in dry season .Interdisciplinary Research Review. 2020, 15(5): 32 - 37
วารสาร ระดับนานาชาติ
15
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตีพิมพ์ ต.ค. 2563 S. PUNYAWANSIRI and B. KWANYUEN .2563.Forecasting the Future Temperature Using a Downscaling Method by LARS-WG Stochastic Weather Generator at the Local Site of Phitsanulok Province, Thailand . Atmospheric and Climate Sciences. 2020, 10: 538-552
วารสาร ระดับนานาชาติ
16
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ตีพิมพ์ ม.ค. 2562 วราวุธ วุฒิวณิชย์ .2562.ทุ่นตรวจสภาพการไหลของน้ำในทางน้ำด้วยจีพีเอส .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2562. น. 145-158
ทั่วไป ระดับประเทศ
17
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ตีพิมพ์ ธ.ค. 2561 นันทณัฐ เยื่อบางไทร, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ และวราวุธ วุฒิวณิชย์ .2561.การหาค่าน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การประเมินสภาพการวิบัติของฝายโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น .การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 6-7 ธ.ค.2561
ประชุมวิชาการ ระดับประเทศ
18
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ตีพิมพ์ ก.ค. 2561 T. Kasahara and V. Vudhivanich .2561.Seasonal Variation and Retention of Ammonium in Small Agricultural Streams in Central Thailand .MDPI environments. MDPI Environments 2018, 5, 78; doi:10.3390/environments5070078
วารสาร ระดับนานาชาติ
19
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตีพิมพ์ ม.ค. 2561 วราวุธ วุฒิวณิชย์ .2561.งานวิจัยและพัฒนาด้านการชลประทานและการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย .วันชูชาติ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์. 4 มกราคม 2561. น. 97-114
ทั่วไป ระดับประเทศ
20
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตีพิมพ์ มี.ค. 2561 A. Khalil, R. Rittima and Y. Phankamolsil .2561.The protected changes in water status of the Mae Klong basin, Thailand, using WEAP model .Paddy and Water Environment.
วารสาร ระดับนานาชาติ
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>