หนังสือ Connecting..
dbConn
  หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 32 รายการ  
ที่ ปก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1
การไหลในทางน้ำเปิด

Open Channel Flow

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 19
2
การออกแบบอาคารไซฟอน

รศ.สันติ ทองพำนัก n/a 9
3
การประเมินน้ำท่าด้วยแบบจำลอง HEC-4

Monthly Streamflow Simulation

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 11
4
เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา

Design of Farm Irrigation Systems

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ n/a 14
5
เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา บทปฏิบัติการ

Design of Farm Irrigation Systems

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ n/a 12
6
อ่างเก็บน้ำและการวางแผนปฏิบัติการ

Reservoir Systems and Operation Planning

ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 2561 8
7
วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น

Introduction to Irrigation Engineering

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ , ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2558 23
8
การใช้น้ำของพืช ทฤษฎีและการประยุกต์

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2557 11
9
กลศาสตร์ของของไหล

Fluid Mechanics

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 2557 302
10
เกณฑ์การออกแบบอาคารในคลองส่งน้ำ

รศ.สันติ ทองพำนัก 2555 13
11
ตัวอย่างการออกแบบอาคารในคลองส่งน้ำ

รศ.สันติ ทองพำนัก 2555 12
12
เอกสารคำสอนวิชา 207631 การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกสำหรับระบบชลประทาน

Stochastic Analysis of Irrigation System

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2554 11
13
เครื่องสูบน้ำเพื่อการชลประทานและการออกแบบท่อส่งน้ำ (เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบระบบท่อและระบบชลประทานภายใต้แรงดัน)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2554 19
14
การจัดการทางวิศวกรรม

Engineering Management

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2554 14
15
กลศาสตร์ของไหล

Fluid Mechanics

อ.ธัญดร ออกวะลา 2553 12
16
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบฝาย และประมวลหลักวิชาชีพในการออกแบบอาคารสลายพลังงาน

รศ.สันติ ทองพำนัก 2552 10
17
การประเมินผลการทำงานของระบบชลประทานแบบไมโคร

Performance Evaluation of Micro Irrigation System

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2552 9
18
อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

Engineering Hydrology

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ดร.ทองเปลว กองจันทร์ , ดร.วัชระ เสือดี 2550 25
19
การวางแผนและการประเมินโครงการ

Project Planning and Appraisal

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2550 18
20
สถิติทางวิศวกรรม

Engineering Statistics

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2547 14
 [1] 2 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>