วิศวกรรมชลประทาน คือ สาขาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาขาที่จำเพาะเปิดสอนที่ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และวิทยาลัยการชลประทานเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชลประทานของประเทศไทย

 

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เปิดสอนทั้งหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

 

     หลักสูตรปริญญาตรี เป็นหลักสูตร 4 ปี โดย 2 ปีแรกเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และ 2 ปีหลัง เรียนวิชาเน้นทางด้านวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ผูั้สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)..รายละเอียดเพิ่มเติม 

     หลักสูตรปริญญาโท เป็น หลักสูตร 2 ปี ซึ่งผู้สมัครต้องสำเร็จ วศ.บ. สาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ คือ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หรือเทียบเท่า นิสิตต้องทำวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง ผูั้สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา วศ.ม.(วิศวกรรมชลประทาน)..รายละเอียดเพิ่มเติม

     หลักสูตรปริญญาเอก เป็น หลักสูตร 3 ปี ผูั้สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา วศ.ด.(วิศวกรรมชลประทาน)..รายละเอียดเพิ่มเติม