Connecting..
dbConn
  หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 128 รายการ  
ที่ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อ-นามสกุล นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา Full Text
1
การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการน้ำชลประทานในนาข้าว นายสุรสิทธิ์ ปัญญวรรณสิริ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 2561
2
การศึกษาประสิทธิภาพการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง นายดอน เครือหอม รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 2560
3
การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนดินในแม่น้ำป่าสักโดยใช้แบบจำลอง MIKE21 นายอรรถพร พวงผิว อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2558
4
การศึกษาการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำตราด โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ นางสาวอรุณทิพย์ แม้นประเสริฐ อ.ดร.วิษัวัฒก์ แต้สมบัติ 2557
5
การวิเคราะห์ผลของการผลักดันน้ำโดยใบพัดชนิดแกนนอน นายสาโรจน์ ศรีชัย อ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี 2557
6
การศึกษาการพยากรณ์น้ําทวมแบบตามเวลาจริงในลุ่มน้ำแม่วังทอง นายสุทธิพงษ์ ฉลวย อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2557
7
การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพกันน้ำ แกนตั้งแบบลดแรง เสียดทาน นายณัฐวุฒิ จันทเลิศ อ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี 2557
8
การประเมินทรัพยากรน้ำด้วยแบบจำลอง SWAT ในพื้นที่ลุ่มน้ำเซโดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายวิโรจน์ กิมาลา ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2557
9
การศึกษาผลกระทบของน้ำผิวดินต่อการสูญเสียเมล็ดพันธุ์บนพื้นที่ความลาดชันสูง นายมตินันท์ จงไกรจักร ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 2556
10
การปรับปรุงความถูกต้องของ DEM สำหรับแบบจำลอง SWAT ในการประเมินน้ำท่าในพื้นที่ราบแม่น้ำท่าจีน นายอิศเรศ กะการดี ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2556
11
การจำลองการพิบัติของเขื่อนศรีนครินทร์ นฤมล นาวายนต์ อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2555
12
การศึกษาการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสงคราม โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ นายพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2555
13
การศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์และการรุกล้ำความเค็มในแม่น้ำท่าจีน นายณัฐวุฒิ อินทบุตร อ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2555
14
การทดสอบประสิทธิภาพกังหันพลังน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน นายเศรษฐา สมจิตต์ชอบ อ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี 2555
15
การจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน : กรณีศึกษา โครงการหนองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสาระวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยโดยประชาชนลาว นายพัดสวรรค์ ชัยยวงศ์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 2555
16
ผลกระทบของการใช้น้ำแบบจุลภาคต่อการเจริญเติบโตทานตะวัน นายพรลิขิต ทองรอด อ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 2555
17
ANALYSIS OF LAND USE CHANGE AND ITS EFFECTS ON RUNOFF AND SEDIMENT YIELDS IN FINCHA WATERSHED ETHIOPIA ABDI BORU AYANA ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2555
18
การปรับปรุงระบบบริหารคลองส่งน้ำด้วยแบบจําลองคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาสองพี่น้อง นายอุรินทร์ โสตรโยม รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2554
19
การวิเคราะห์การใช้น้ำและการรั่วซึมผ่านดินในนาข้าวโดยใช้ถังวัดการใช้น้ำของพืชและแบบจำลอง ORYZA นายรัฏฐชัย สายรวมญาติ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2552
20
การจำลองการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่นาข้าวโดยแนวทางเชิงอ็อบเจกต์ร่วมกับเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ นายยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2551
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>