หน้าหลัก ค้นหาจาก คำค้น English
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 114 รายการ : 12 หน้า
ที่ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อ-นามสกุล นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา
21
การวิเคราะห์บัญชีน้ำในโครงการชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนบน นายไชยวัฒน์ เจริญจิระตระกูล ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
2548
22
การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์และแบบจำลองทางสโตคาสติก นายนัทพันธุ์ เกษมพันธุ์ รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2547
23
การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำและควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในคลองชลประทาน นายวิชญ์ ศรีวงษา รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2547
24
การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองฝน-น้ำท่าโดยระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์ และแบบจำลองถัง นายทนงศักดิ์ สุขี รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2547
25
วิธีการสำรวจระยะไกลสำหรับประเมินการใช้น้ำในนาข้าว:กรณีศึกษาโครงการชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก นายชูพันธ์ ชมพูจันทร์ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
2547
26
การพยากรณ์สภาพน้ำท่วมในลุ่มน้ำลำภาชี โดยแบบจำลอง MIKE 11 และโครงข่ายประสาทประดิษฐ์ นายทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2546
27
การศึกษาการใช้น้ำของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายมนต์ชัย จงกล รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
2546
28
การศึกษาความปลอดภัยของเขื่อนโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ และวิธีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ นายเสถียร ทวีชีพ รศ.ดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2546
29
การประเมินผลกระบบชลประทานในระดับไร่นาของโครงการคันคูน้ำทุ่งสาน จ.พิษณุโลก นายสุรพล ห้าวหาญ รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2546
30
การใช้เกณฑ์แบบฟัซซี่ในการจัดการอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ นายภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
2546
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] [ถัดไป]>>