หน้าหลัก ค้นหาจาก คำค้น English
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 125 รายการ : 13 หน้า
ที่ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อ-นามสกุล นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา Full Text
21
การศึกษาสภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนโดยการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการใช้แบบจำลองลุ่มน้ำ นายณัฐพล เกิดสุข ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
2551
22
การประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำอ้างอิงและผลผลิตของข้าวในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง โดยประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองพืช นายวรุตม์ ซิ้มเจริญ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
2550
23
การติดตามและประเมินผลการส่งน้ำของโครงการชลประทานห้วยซอน เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายแสงเมือง สิทธิโวหาร รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
2550
24
การประเมินการจัดการระบบอ่างเก็บน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองโดยวิธี DEA นายภาสกร ภู่พันธ์ศรี ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
2550
25
การติดตามพลวัตของความต้องการน้ำชลประทานในพื้นที่โครงการแม่กลองใหญ่โดยใช้ข้อมูล MODIS และแบบจำลอง WEAP นายปกรณ์ อึ้งชัยพงษ์ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
2550
26
การศึกษาคุณภาพน้ำและปรับปรุงประตูน้ำตามแนวคันป้องกันน้ำเค็ม จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวสุวรรณี อยู่เต็มสุข รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
2549
27
การประยุกต์การใช้ WASAM 3.01 ในการจัดสรรน้ำและติดตามผลสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-กิ่วลม นายไพฑูรย์ ศรีมุก รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2549
28
การปฏิบัติงานของระบอ่างเก็บน้ำบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือได้ของลุ่มน้ำแม่กลอง นางสาวอารียา ฤทธิมา รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2549
29
การพัฒนาโปรแกรม WASAM 4.0 สำหรับการจัดสรรน้ำและติดตามผลการส่งน้ำของระบบส่งน้ำโครงการฯ มูลบน นายเนรมิต เทพนอก รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2548
30
การพัฒนาระบบจัดสรรน้ำของระบบอ่างเก็บน้ำโดยการประยุกต์โครงข่ายประสาทประดิษฐ์: กรณีศึกษาในลุ่มน้ำมูลตอนบน นายนภดล วิศาลกมล รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
2548
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] [ถัดไป]>>