คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาจารย์อาวุโส คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 16 ปี

<>

การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มการใช้น้ำน้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับกรมชลประทาน

     เมื่อเช้าวันที่๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ในการที่จะร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิจัยนวัตกรรมและการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนาม และโดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมมือมา 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 4 ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากร ที่มีคุณภาพอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร การชลประทาน และการใช้น้ำ อย่างถูกวิธี เพื่อประโยชน์สูงสุด ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต และบุคลากร ที่มีความรู้ ทางด้านการเกษตร ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ วิธีให้ใช้น้ำน้อย แต่มีผลผลิตสูงสุด เป็นต้น สำหรับกรมชลประทาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการน้ำ หาแหล่งน้ำให้มีการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำด้วย เช่น ป่าต้นน้ำ การปลูกป่า รวมทั้งการพัฒนาป่าที่เสื่อมโทรม เช่นป่าหัวโล้นจังหวัดน่าน และทางกรมชลประทานยังมีศูนย์สถานการณ์น้ำ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมความร่วมมือทั้งสองหน่วยงาน จะได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกันในอันที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลงานทางวิชาการที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและถาวรตลอดไป

ภาพกิจกรรม