คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาจารย์อาวุโส คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 16 ปี

<>

โครงการเที่ยวไปได้ความรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2

 

     เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2560 ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ออกทัศนศึกษา ดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อให้นิสิตได้เห็นสภาพ และลัษณะที่แท้จริงของระบบชลประทาน ว่ามีรูปร่าง ลัษณะการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งรายละเอียดและภาพรวม 

ภาพกิจกรรม