คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาจารย์อาวุโส คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 16 ปี

<>

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ดูงานโครงการศึกษาแบบจำลองกายภาพอุโมงค์ โขง-เลย-ชี-มูล เพื่อชลศาสตร์

 

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน จำนวน 45 คน นำโดย นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าศึกษาดูงานโครงการศึกษาแบบจำลองกายภาพอุโมงค์ โขง-เลย-ชี-มูล เพื่อชลศาสตร์ ของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในการนี้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และ ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ

     ในการนี้ ทางคณะผู้เยี่ยมชมได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการ โดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และเยี่ยมชมไซต์งานของโครงการต่อไป ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน หัวหน้าโครงการนี้ อธิบายรายละเอียดของโครงการว่า โครงการนี้เป็นโครงการสร้างแบบจำลองทางกายภาพ (Physical Model) เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการน้ำของโครงการของกรมชลประทาน คือ โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผันน้ำโขงโดยแรงโน้มถ่วงเข้ามาใช้พัฒนาเกษตรชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมจากการพัฒนาแหล่งน้ำภายในประเทศ และพัฒนาระบบชลประทานที่สามารถกระจายน้ำสู่พื้นที่เกษตรได้โดยแรงโน้มถ่วงเป็นหลักและเป็นระบบชลประทานที่สามารถบรรเทาอุทกภัยด้วย โดยส่วนหนึ่งของการศึกษาด้วยแบบจำลองนี้ ต้องตอบคำถามเชิงวิชาการให้ได้ว่า จะสามารถบริหารจัดการให้น้ำจากแม่น้ำโขง น้ำจากแม่น้ำเลย ไหลถูกทิศทางลงสู่ระบบอุโมงค์ ถูกต้องทั้งระดับน้ำ ทั้งปริมาณน้ำ ทั้งความเร็ว ทั้งผลกระทบทางชลศาสตร์ต่อโครงสร้างอุโมงค์ที่จะเกิดขึ้น และต้องสามารถชักน้ำข้ามลุ่มน้ำได้ตามแผนงานศึกษา

     เพื่อการดังกล่าว กรมชลประทานจึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทำการศึกษาทดลองทางชลศาสตร์บนแบบจำลองกายภาพอุโมงค์ส่งน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล ระยะที่ 1 โดยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการในพื้นที่ของวิทยาเขต ซึ่งใช้เนื้อที่ 50 x 50 เมตร สร้างแบบจำลองของแม่น้ำโขง แม่น้ำเลย และระบบคลองชักน้ำ และใช้เนื้อที่ถนนริมแปลงเกษตร ความยาวประมาณ 1,500 เมตร สร้างแบบจำลองอุโมงค์ ความยาวประมาณ 1,000 เมตร และทำการทดลองทางชลศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อหาคำตอบในประเด็นชลศาสตร์ต่าง ๆ ข้างต้น 

ภาพกิจกรรม