คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาจารย์อาวุโส คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 16 ปี

<>

โครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านอุทกวิทยาและด้านอุทกพลศาสตร์

 

     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน โดยห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (WRCMIS Lab) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านอุทกวิทยาและด้านอุทกพลศาสตร์เพื่อจำลองระบบลุ่มน้ำลำภาชี” ให้กับนิสิตเก่าของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ม.เกษตรศาสตร์ เนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมหลักการทางด้านอุทกวิทยา (แบบจำลอง SWAT) และด้านอุทกพลศาสตร์ (แบบจำลอง MIKE11-HD) ซึ่งมี ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ และ อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค เป็นวิทยากร โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (On-the-Job Training) ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึกการใช้งานแบบจำลองเช่นเดียวกับการใช้งานจริง

ภาพกิจกรรม