พิธีไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2560 

 

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในโอกาสนี้ ภาควิชาฯ ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 6 ทุน ทุนละ 10,000.00 บาท โดยแบ่งเป็น

   1. ทุนสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนละ 10,000.00 บาท จำนวน 4 ทุน นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่
     1.1 นายณัฐพัชญ์ เจริญฉาย  รหัส 5720502297  นิสิตชั้นปีที่ 4
     1.2 นายธเนศ สัมฤทธิ์นรพงศ์  รหัส 5720501088  นิสิตชั้นปีที่ 4
     1.3 นายอภิสิทธิ์ สุทธินนท์  รหัส 5720502530  นิสิตชั้นปีที่ 4
     1.4 นายณัฐพล ประดิษฐพงษ์  รหัส 5720500138  นิสิตชั้นปีที่ 4
   2. ทุนนิสิตเก่าวิศวกรรมชลประทานรุ่น E36 ทุนละ 10,000.00 บาท จำนวน 2 ทุน นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่
     2.1 นางสาวอรอุมา ปัญจมาศ  รหัส 5820500938  นิสิตชั้นปีที่ 3
     2.2 นายนคร เพิ่มบุญ  รหัส 5820502116  นิสิตชั้นปีที่ 3 

ภาพกิจกรรม