นิสิตวิศวกรรมชลประทานคว้า 2 รางวัล ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน ปากเกร็ด

     การประชุมวิชาการวิศวกรรมชลประทาน จัดขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อให้นิสิตฝึกนำเสนอผลงานวิชาการตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสถาบัน และมีการมอบรางวัลสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น โดยในพิธีเปิดการประชุม ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานกล่าวรายงาน และ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายการกรมชลประทานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง "อนาคตงานด้านวิศวกรรมชลประทานและทิศทางการวิจัยด้านการชลประทานของประเทศไทย"

     สำหรับในการประชุมฯ ครั้งนี้ นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมชลประทานสามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 ผลงาน คือ

          รางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทานดีเด่น อันดับที่ 1
          ชื่อโครงงาน: การจำลองปรากฏการณ์ Water Hammer ด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์เชิงระเบียบวิธีทางกลศาสตร์ของไหล
          เจ้าของโครงงาน: นางสาวจิราพร จันทะแสน, นางสาวนภาพร หงคำเมือง และ นางสาวสุภัสสรา มะโหฬาร
          อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ และ ผศ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

 

          รางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทานดีเด่น อันดับที่ 2
          ชื่อโครงงาน: การศึกษาการลดการระเหยของน้ำในสระเก็บน้ำขนาดเล็กโดยใช้ลูกบอลพลาสติก
          เจ้าของโครงงาน: นายจิรภานนท์ ภัทรพงศ์ธาริน และ นายจรายุทธ กองแก้ว
          อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค และ อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ภาพกิจกรรม