คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานเป็นวิทยากรอบรมนานาชาติด้านผักให้ the World Vegetable Center

     เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 Dr. Fenton Beed, Regional Director for East and Southeast Asia and Oceania จาก the World Vegetable Center (ชื่อเดิมคือ Asian Vegetable Research and Development Center หรือ AVRDC) ได้เชิญคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรมนานาชาติด้านผัก รุ่นที่ 36 ณ World Vegetable Center สาขา East and Southeast Asia and Oceania เกี่ยวกับ ระบบการให้น้ำชลประทานเพื่อการผลิตพืชผัก โดยมีผู้เข้าร่วม จาก ประเทศต่าง ๆ กว่า 10 ประเทศทั่วโลก เช่น Jordan, Sudan, Sri lanka, Palau, Swaziland และ Taiwan เป็นต้น

     โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้ส่งคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้แก่ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย อาจารย์ ดร. จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ และ อาจารย์ ดร. เกศวรา สิทธิโชค เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ในช่วงเช้า อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย ได้บรรยายความรู้เบื้องต้น ด้านวิศวกรรมชลประทาน การออกแบบระบบชลประทาน และในช่วงบ่าย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ได้นำชม พร้อมทั้งบรรยายเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับระบบการให้น้ำชลประทาน ณ แปลงทดลองและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

ภาพกิจกรรม