คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการ

 

     วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ และ อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย ได้เข้าพบ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีด้านบริหารกรมฝนหลวงฯ พร้อมผู้บริหารกรมฝนหลวงฯ ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเบื้องต้นในการร่างและลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

     อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ได้อธิบาย งานที่กรมฝนหลวงดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงดำรัสว่า "นักบินและนักวิชาการต้องทำงานร่วมกัน" ในการนี้อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ได้อธิบายเปรียบเทียบความรู้ด้านการทำฝนหลวง กับความรู้ทางวิศวกรรมชลประทานว่ามีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง เนื่องจากการดัดแปรสภาพอากาศ (การทำฝน) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการจัดการ แหล่งน้ำและทรัพยากรน้ำ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่แหล่งเก็บกักน้ำต่าง ๆ การบรรเทาปัญหามลภาวะ และการเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการบริโภค เป็นต้น โดยความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทาน ไม่ว่าเป็นด้านอุทกวิทยา ด้านความต้องการน้ำของพืช ล้วนแล้วจำเป็นอย่างยิ่ง ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำฝนหลวง จากนั้นรองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ได้อธิบายถึงภารกิจที่กรมต้องทำประจำ รวมถึงงานวิจัยที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

     ในอนาคตกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จะได้ลงนามในข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน เพื่อการวิจัยการประเมินปริมาณน้ำสุทธิ ที่ได้รับจากการทำฝนหลวง โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ ในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี (การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน โดยคำนึงถึงการทำฝนหลวง) ในแนวความคิดว่า "ความต้องการฝนหลวง ว่าต้องการทำฝนหลวงเมื่อไหร่ ต้องการเติมน้ำลงอ่างเก็บน้ำเท่าใด"

ภาพกิจกรรม