ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และโรงงานน้ำตาลประจวบฯ

 

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ และ อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย ได้เป็นตัวแทนในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี) และโรงงานน้ำตาลประจวบฯ (บริษัท เค ซี เกษตรกรรม จำกัด) โดยภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจะให้ความร่วมมือในส่วนของการออกแบบระบบน้ำชลประทาน ในแปลงอ้อย ขนาด 5 ไร่ ที่จะปลูกทดลอง ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในลำดับต่อไป

ภาพกิจกรรม