เปิดโลกวิศวกรรม'60 เสวนา ระบบอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ

 

     เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙ คณะวิศวกรรมกำแพงแสน โดยภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง ระบบอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ (Smart System for Water Security) การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เปิดโลกวิศวกรรม'60 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนามี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงาน การเสวนา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ มาให้ความรู้ในระบบอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ คือ คุณเลิศชัย ศรีอนันต์ ที่ปรึกษากรมชลประทาน Dr.KIM JINTAEK จาก บริษัท โคเรียรูรัลคอมมูนิตี้คอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คุณชนิสรา ประกอบกลิ่น ผู้จัดการบริษัท ชเมทเทอร์ลิง จำกัด และ อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ภาพกิจกรรม