คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อร่วมประชุมร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 

     คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อร่วมประชุมร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ และผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ได้เข้าพบ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองอธิบดีด้านบริหารฯ นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการฯ พร้อมผู้บริหารกรมฝนหลวงฯ ที่ห้องประชุมใหญ่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และหารือแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้กำหนดวันลงนามในข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชน์ ทางวิชาการซึ่งกันและกันต่อไป  

ภาพกิจกรรม