พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

 

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการ และวางแผนการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับวิกฤติและภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม