สัมมนารับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์

 

     คณาจารย์และนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ พ.ศ. 2561 – 2565” เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในการประชุม โดยคณาจารย์และนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นสถาบันที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนแผนงานและโครงการต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ การจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น นำโดย รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานประกอบด้วย อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรื่องกิจ อ.ง่ายงาม ประจวบวัน ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย และ ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ได้ศึกษาและจัดทำโดยคณะที่ปรึกษาและเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม