นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้รับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2560

 

     ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ซึ่งในการนี้ มีนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด จำนวน 1 คน คิอ 

     นายสุดทวี วานิชจรัสกิจ รหัสประจำตัว 5820500598 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.73