บรรยายพิเศษโดย Professor จาก University of Tokyo

 

     วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดบรรยายพิเศษโดย Professor จาก University of Tsukuba, Japan 2 ท่าน คือ ท่านแรก Prof. emeritus Masayoshi SATOH ในหัวข้อ "Principal and Methods for Participatory Irrigation Management (PIM)" และท่านที่สอง Prof. Atsushi ISHII ในหัวข้อ "Land Consolidation and its Effects on Water Distribution in Japan"

 

ภาพกิจกรรม