ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้มอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งหมด 5 ประเภท โดยมี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน เป็นผู้มอบทุนให้กับนิสิต รายละเอียด ดังนี้

 

1.ทุนเพื่อนิสิตที่นำเสนอผลงานในรูปแบบบทความวารสารหรือประชุมวิชาการ (ระดับชาติขึ้นไป) จำนวน 1ทุน ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท นิสิตผู้ได้รับทุนคือ

นายวัฒนชัย สงสกุล รหัส 5820502213 นิสิตชั้นปีที่ 4

 

2.ทุนเพื่อนิสิตเพื่อการผลิตนวัตกรรม จำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท

- ไม่มีผู้สมัคร -

 

3. ทุนเพื่อนิสิตผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 3 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท นิสิตผู้ได้รับทุนคือ

1. นายสุดทวี วานิชจรัสกิจ รหัส 5820500598 นิสิตชั้นปีที่ 4

 

2. นายธีรศักดิ์ ซ้ายอ่อน รหัส 5920503131 นิสิตชั้นปีที่ 3

 

3. นายชยุตพงศ์ มหัทธนพิทักษ์ รหัส 6020501752 นิสิตชั้นปีที่ 2

 

4.ทุนเพื่อนิสิตที่โดดเด่นด้านกิจกรรม มีความประพฤติดี จำนวน 1 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท นิสิตผู้ได้รับทุนคือ

นายพงศ์พรหม หัตถพรหม รหัส 5820500016 นิสิตชั้นปีที่ 4

 

5.ทุนเพื่อนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ทุน ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท นิสิตผู้ได้รับทุนคือ

นางสาวจีระนันท์ ห้วยหงษ์ทอง รหัส 5920500336 นิสิตชั้นปีที่ 3