ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานส่งนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

 

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานส่งนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (The 12th TSAE International Conference & 20th TSAE National Conference (TSAE 2019) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Beyond Smart Farm “It is not just a smart farm, it is a smarter farm” ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอดังนี้

 

ปริญญาตรี

- สัมประสิทธิ์ความขรุขระของคูส่งนาผ้าใบคอนกรีต

1) นางสาวอรอุมา ปัญจมาศ

2) นายสุดทวี วานิชจรัสกิจ

3) นางสาวศิริพรรณ จามรมาน

- การนาผ้าใบคอนกรีตไปใช้ปูสระเก็บนา

1) นายภีรวิช เซี่ยงฉิน

2) นายธนพนธ์ คาอินทร์

- ความสามารถในการรับแรงดึงของผ้าใบคอนกรีต

1) นางสาวกนกวรรณ สีสะอาด

2) นางสาวจุฑามาส อารามรักษ์

- การลดปริมาณการรั่วซึมของดินทรายโดยใช้ปูนขาวและปูนซีเมนต์

1)นายทัศชัย ใจอุ่น

2)นายนิติพงษ์ อุ่นเรือน

 

ปริญญาโท

1) นายพัลลภ สุวรรณมาลัย

2) นางสาวมนทิรา ชนินทร์โชดึก

ภาพกิจกรรม