ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงและเกษตรกร จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการชลประทานของประเทศไทย ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

 

ภาพกิจกรรม

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน