กิจกรรมไหว้ครูของชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2563

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อม ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมประเพณีอันดีงาม

 

ภาพกิจกรรม