กลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ได้ให้การต้อนรับกับกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน ของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมี ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม