ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ถือว่าเป็นภาควิชาแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเริ่มต้นมาจากโรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งได้ก่อตั้งโดย ม.ล.ชูชาติ กำภู เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน (หลักสูตร 2 ปี) วิชาหลักที่เปิดสอนคือ วิศวกรรมชลประทาน (Irrigation Engineering) วิชาเกษตรชลประทาน (Irrigation Agronomy) วิชาชลศาสตร์ (Hydraulic) วิชาอุทกวิทยา (Hydrology) วิชาการสำรวจ (Survey) วิชาออกแบบและเขียนวิศวกรรม (Engineering Design and Drawing) วิชาการก่อสร้าง (Construction) และการฝึกภาคสนาม ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านหลักสูตรต่างๆ เรื่อยมาตามลำดับ ดังนี้

 

 

อ.อรุณ อินทรปาลิต

     - พ.ศ.2492 โรงเรียนช่างชลประทานเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการชลประทาน"เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการชลประทาน (หลักสูตร 3 ปี)เมื่อเรียนจบจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการสามัญชั้นตรี

     - พ.ศ.2494 โรงเรียนการชลประทานได้สมทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - พ.ศ.2497 เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมชลประทานเปิดสอนหลักสูตรช่างชลประทานบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี)

     - พ.ศ.2507 เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมชลประทานบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี) ตั้งแต่นิสิตรุ่นที่ 20

     - พ.ศ.2509 เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) หลักสูตร 4 ปี โดยมี อ.อรุณ อินทรปาลิต เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ

     - พ.ศ.2512-13 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)

                                           - พ.ศ.2522 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้ย้ายไปอยู่ที่วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม ซึ่งเป็นวิทยาเขตแห่งที่สองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                           - พ.ศ.2543 เเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)

                                           - พ.ศ. 2545 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545)