วิสัยทัศน์

ดำรงสถานะภาพความเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมชลประทาน

ปรัชญาและปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชลประทานของประเทศ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ 1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกทางด้านวิศวกรรมชลประทานที่มีคุณภาพ

กลยุทธ 1.1 สร้างบัณฑิตและวิศวกรให้มีความรู้และความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมชลประทาน มีความคิด มีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา

ตัวบ่งชี้

1. มีหลักสูตรทั้งระดับ ป.ตรี โท เอก ที่ได้มาตรฐานตาม TQF (หลักสูตรระดับ ป.ตรี ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ)
2. มีการปรับปรุงเอกสารคำสอน หรือเอกสารประกอบการสอน หรือตำราทางวิศวกรรมชลประทานอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
3. บัณฑิตสาขาวิศวกรรมชลประทาน ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพด้านวิศวกรรม

มาตรการ

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตรู้จักการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้
3. ผลิตตำราทางวิศวกรรมชลประทานที่มีคุณภาพ

กลยุทธ 1.2 สร้างบัณฑิตและวิศวกรให้รู้จักมีความสามัคคี คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้

1. มีการจัดกิจกรรมนิสิตที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 กิจกรรม
2. มีการสอดแทรกการสอนด้านจริยธรรม คุณธรรมลงในการสอนรายวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 รายวิชา

มาตรการ

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตด้านค่ายอาสาพัฒนา
2. กำหนดเป็นนโยบายหลักให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตระหว่างการสอน

วัตถุประสงค์ 2 ผสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิศวกรรมชลประทาน

กลยุทธ 2.1 กระตุ้นให้อาจารย์และนิสิตทำการวิจัยที่มีคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้

1. จำนวนบทความทางวิชาการืี่ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ปีการศึกษาละ 2 บทความ
2. จำนวนบทความทางิชาการที่ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติ ปีการศึกษาละ 5 บทความ
3. มีกิจกรรมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 1 ครั้ง
4. มีผลงานส่งเข้าประกวดหรือทำการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จำนวน 1 เรื่องต่อปีการศึกษา

มาตรการ

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้รวมกลุ่มทำวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
2. กำหนดเป้าหมายจำนวนบทความทางวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
3. กำหนดนโยบายให้นิสิตระดับปริญญาโทและเอกต้องเขียนและนำเสนอบทความทางวิชาการในระดับประเทศหรือตีพิมพ์ลงในวารสาร
4. จัดโครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมและวิทยานิพนธ์ดีเด่น
5. สนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานและส่งเสริมให้นำผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ และให้มีการนำไปจดสิทธิบัตร
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

กลยุทธ 2.2 ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการทางด้านวิศวกรรมชลประทานไปสู่สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน

ตัวบ่งชี้

1. มีการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
2. มีผลงานจากโครงงานวิศวกรรมชลประทานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปีการศึกษา
3. มีเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทาน
4. มีอาจารย์ที่ไปร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 4 คนต่อปีการศึกษา

มาตรการ

1. สนับสนุนให้อาจารย์รวมกลุ่มจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อให้บริการแก่สังคม
2. จัดทำ Web Site เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิศวกรรมชลประทานสู่สังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ออกไปร่วมทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ

พันธกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โทและเอกทางด้านวิศวกรรมชลประทานที่มีคุณภาพ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานออกสู่สังคม สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ