การจัดการทางวิศวกรรม

(Engineering Management)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์


วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น

(Introduction to Irrigation Engineering)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์


อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

(Engineering Hydrology)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ และ ดร.วัชระ เสือดี

มีจำหน่ายที่สมาคมวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์


การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน

(Planning and Design of Irrigation Distribution Systems)

มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 1

(Design of Surface Irrigation 1)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ และ ผศ.ดร.พงศธร  โสภาพันธุ์


การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 2

(Design of Surface Irrigation 2)

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์ และ ผศ.ดร.พงศธร  โสภาพันธุ์