รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน เกษตรปลอดภัย ด้วย Green House 1

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2558 เวลา 20:10

รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน เกษตรปลอดภัย ด้วย Green House 2

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2558 เวลา 20:10

รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน สร้าง คน-ธุรกิจ ตอนที่ 1

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2557 เวลา 20:10

รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน สร้าง คน-ธุรกิจ ตอนที่ 2

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2557 เวลา 20:10

รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน กู้วิกฤติภัยแล้ง ตอนที่ 1

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2557 20:10

รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน กู้วิกฤติภัยแล้ง ตอนที่ 2

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2557 20:10

รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน พลังงานทดแทน ลดโลกร้อน

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2556 20:10

รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน เทคโนโลยีให้น้ำพืช

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

รายการ "๑ ในพระราชดำริ" ตอน ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติด้วยน้ำ

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบรรยายพิเศษจาก รศ. ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "สถานภาพปัจจุบันและทิศทางงานวิจัยที่จำเป็นสำหรับการจัดกการน้ำและการผลิตข้าวสำหรับประเทศไทย"

ใน The 3rd Thailand INWEPF SYMPOSIUM "การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวยุคใหม่ภายใต้สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Sustainable water management for paddy fields under crimate change and uncertainly)" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดย INWEPF กรมชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอบทความ เรื่อง "Application of Crop Simulation Model and GIS for Estimating the Reference Crop Evapotranspiration and Yield of Rice at Large Scale Area"โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ใน The 3rd Thailand INWEPF SYMPOSIUM "การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวยุคใหม่ภายใต้สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Sustainable water management for paddy fields under crimate change and uncertainly)" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดย INWEPF กรมชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 รศ. ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ร่วมเสวานาในรายการ คม-ชัด-ลึก ตอน "เขื่อน...จัดการอย่างไรไม่ให้น้ำท่วม" ซึ่งเป็นรายการสดออกอากาศทางช่อง Nation Channel

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมเสวนาเกี่ยวกับวิกฤติน้ำท่วมในรายการ ปอกเปลือกข่าว ในประเด็น "แกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการป้องกันโดยเฉพาะพื้นที่ กทม." ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Spring News

หลักการผลักดันน้ำเบื้องต้น

อธิบายการจำลองการผลัดดันน้ำในห้องทดลอง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการผลักดันน้ำ ประโยชน์และข้อควรระวังในการผลักดันน้ำ

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ทีมงาน : ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน(วศ.ชป.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

10 กุมภาพันธ์ 2555

อิทธิพลของการผลักดันน้ำ ตอนที่1

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการผลักดันน้ำ ประโยชน์และข้อควรระวังในการผลักดันน้ำ

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ทีมงาน : ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน(วศ.ชป.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

16 กุมภาพันธ์ 2555

อิทธิพลของการผลักดันน้ำ ตอนที่2

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการผลักดันน้ำ ประโยชน์และข้อควรระวังในการผลักดันน้ำ 4 แบบ

1.การผลักดันน้ำที่ห่างไกลจากปากแม่น้ำ

2.การผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำ

3.การผลักดันน้ำในแม่น้ำที่มีสภาวะupstream control โดยสิ่งกีดขวางในทางน้ำ

4.การผลักดันน้ำแบบต่อเนื่อง

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ทีมงาน : ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน(วศ.ชป.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

16 กุมภาพันธ์ 2555

การผลักดันน้ำที่ระดับต่างกัน

ความแตกต่างของการติดตั้งใบพัดของเครื่องผลักดันน้ำ ที่ระดับแตกต่างกัน 3 ระดับ

1.ติดตั้งใบพัดที่ระดับ 0.2 ของความลึกจากผิวน้ำ

2.ติดตั้งใบพัดที่ระดับ 0.5 ของความลึกจากผิวน้ำ

3.ติดตั้งใบพัดที่ระดับ 0.8 ของความลึกจากผิวน้ำ

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ทีมงาน : ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน(วศ.ชป.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

17 สิงหาคม 2555

แนะนำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์