รหัสลุ่มน้ำ

ชื่อลุ่มน้ำ

พื้นที่ลุ่มน้ำ

ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย

ความจุอ่าง

ความหนาแน่น
ประชากร

พื้นที่ชลประทาน

(ตร.กม.)

(ล้าน ลบ.ม.)

(ลิตร/วินาที/ตร.กม.)

(ล้าน ลบ.ม.)

(คน/ตร.กม.)

(ไร่)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

แม่น้ำสาละวิน
แม่น้ำโขง (แม่โขง)
แม่น้ำกก
แม่น้ำชี
แม่น้ำมูล
แม่น้ำปิง
แม่น้ำวัง
แม่น้ำยม
แม่น้ำน่าน
แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำสะแกกรัง
แม่น้ำปาสัก
แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำแม่กลอง
แม่น้ำปราจีนบุรี
แม่น้ำบางประกง
โตนเลสาป
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
แม่น้ำเพชรบุรี
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีนธ์
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
แม่น้ำตาปี
ทะเลสาบสงขลา
แม่น้ำปัตตานี
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

17,920
57,422
7,895
49,477
69,700
33,898
10,791
23,616
34,330
20,125
5,191
16,292
13,682
30,837
10,481
7,978
4,150
13,830
5,603
6,745
26,353
12,225
8,495
3,858
21,172

8,570.70
20,532.00
5,279.30
11,187.50
21,092.10
8,577.90
1,513.40
3,650.80
11,017.40
4,925.00
1,297.00
2,820.20
2,815.00
7,973.00
5,267.50
3,712.70
6,266.20
11,113.90
1,379.00
629.3
23,270.00
12,977.80
4,896.00
5,808.00
24,894.40

15.17
11.34
21.2
7.17
9.6
8.02
4.45
4.9
10.18
7.76
7.92
5.49
4.52
8.2
17.01
13.56
47.88
25.48
7.8
2.96
28
33.66
18.28
47.74
37.28

24
1,551
30
4,245
4,255
14,107
197
98
9,619
33
162
124
416
26,690
57
74
96
565
760
537
5
5,665
28
1,420
20

25.16
103.48
63
112
120
74.8
54.93
72.92
67.78
211.06
77.04
126.61
143
48.51
89.5
154.21
45.54
117.3
69.8
74
118.07
74
157.47
184.17
77.05

188,948
1,692,333
520,767
1,863,173
1,819,785
1,942,927
472,350
994,205
1,780,637
5,731,375
436,410
661,120
2,385,259
3,400,000
733,862
1,353,263
123,720
427,000
562,688
327,015
1,780,481
245,970
905,550
337,878
339,273

 

รวม

521,066

 

 

70,769

 

31,025,989

ที่มาบทความเรื่องงานพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน ในหนังสือชลกร ฉบับวันชูชาติ 4 มกราคม 2540 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์