วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับน้ำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่บังคับใช้

องค์กร

1. การใช้น้ำเพื่อการเกษตร

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์  พ.ศ.2482

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2523

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2507

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่4) พ.ศ.2518

พ.ร.บ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121

พ.ร.บ.สำหรับการกำจัดผักตบชวา พ.ศ..2456

พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517

พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518

เขตชลประทานที่ราษฎรได้จัดขึ้น

 

 

เขตชลประทาน

 

 

 

คัน, คูน้ำ

ทางน้ำ, คลอง, คูน้ำ

 

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน

-

 

 

-

 

 

 

-

-

 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

2. การใช้น้ำ

ในภาค

อุตสาหกรรม

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510

เขตชลประทาน

เขตน้ำบาดาล

เขตนิคมอุตสาหกรรม

 

เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่,

เขตแต่งแร่ และเขตโลหกรรม

-

คณะกรรมการน้ำบาดาล

คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-

3. การใช้น้ำเพื่อการผลิตพลังงาน

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

 

พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535

เขตชลประทาน

เขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 

เขตพลังงาน

-

คณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

4. การใช้น้ำเพื่อการสาธารณูปโภค

พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2496

พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510

พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522

พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520

พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

 

พ.ร.บ.สาธารณะสุข พ.ศ.2484

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2517

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121

พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

พ.ร.บ.การพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2496

เขตการพลังงาน

เขตเทศบาล

เขตสุขาภิบาล

เขตการประปานครหลวง

เขตการประปาส่วนภูมิภาค

เขตน้ำบาดาล

เขตหมู่บ้าน, อำเภอ

 

เขตแหล่งน้ำ, ทางระบายน้ำ

เขตการนิคมอุตสาหกรรม

 

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ทางน้ำ, ลำคลอง, คู

เขตคลองประปา

เขตการชลประทานของราษฎร

ทางน้ำ, เขตชลประทาน

เขตการพลังงาน

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

เทศบาลตำบล, เมือง, นคร

คณะกรรมการสุขาภิบาล

คณะกรรมการประปานครหลวง

คณะกรรมการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการน้ำบาดาล

คณะกรรมการหมู่บ้าน, ตำบล,

อำเภอ

-

คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

-

-

-

-

คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ

5. การใช้น้ำในการประมง

พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490

แม่น้ำ, ลำคลอง

-

6. การใช้น้ำเพื่อการคมนาคม

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2495

พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

 

พ.ร.บ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494

 

พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 เรื่องการควบคุมการจอดเรือ

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121

พ.ร.บ.สำหรับการกำจัดผักตบชวา พ.ศ.2456

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

เขตเทศบาล

เขตสุขาภิบาล

น่านน้ำไทย, น่านน้ำประมง

น่านน้ำไทย, คลอง, แม่น้ำ, บึง,

อ่างเก็บน้ำ

เขตการท่าเรือ

 

น่านน้ำไทย, ทะเลหลวง

แม่น้ำลำคลอง

 

แม่น้ำ, ลำคลอง, คู

แม่น้ำ

เขตพื้นที่ชลประทาน

เทศบาลตำบล, เมือง, นคร

คณะกรรมการสุขาภิบาล

-

-

 

คณะกรรมการของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย

-

-

 

-

-

-

7. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 เรื่องการควบคุมการจอดเรือ

พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เขตน้ำบาดาล

เขตโรงงาน

น่านน้ำไทย, คลอง, แม่น้ำ, บึง,อ่างเก็บน้ำ

แม่น้ำ, คลอง

 

เขตแหล่งน้ำ, ทางระบายน้ำ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการน้ำบาดาล

-

-

 

-

 

-

8. การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ำ

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121

พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526

พ.ร.บ.สำหรับการกำจัดผักตบชวา พ.ศ.2456

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510

เขตการนิคมอุตสาหกรรม

 

ทางน้ำ, ลำคลอง, คู

เขตคลองประปา

แม่น้ำ

เขตพื้นที่ชลประทาน

เขตอุทยานแห่งชาติ

เขตป่าสงวน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่, เขตแต่งแร่, เขตโลหกรรม

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-

-

-

-

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

-

-

-