(ครุฑ)

พระราชบัญญัติ

สำหรับการกำจัดผักตบชวา

 

มีประบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่าพันธุ์ไม้อย่างหนึ่งซึ่งเรียกกันในประเทศนี้ว่า ผักตบชวา เพราะเหตุที่ได้พันธุ์มาจากเมืองชวาเมื่อราว พ.ศ. 2444  เป็นพันธุ์ไม้ ที่ประกอบด้วยโทษ เพราะเหตุที่เกิดและงอกงามรวดเร็วเหลือเกิน มีพันธุ์ในที่ใดไม่ช้าก็เกิดพืชพันธ์งอกงามเป็นแพแผ่เต็มไปในท้องที่นั้น จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียผลประโยชน์การทำนาเป็นอันตรายแก่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ  และเป็นความลำบากขัดข้องแก่การเดินเรือในแม่น้ำลำคลองทั่วไปในบรรดาท้องที่ซึ่งมีพันธุ์ผักชนิดนี้เกิดขึ้น  เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ได้พยายามกำจัดมาหลายปีก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ได้ดังสมควร เพราะมักมีคนที่โง่เขลาเอาพันธุ์ผักตบชวาพาไปในที่ต่างๆ ไปปลูกเป็นหญ้ากล้า เลี้ยงปลา  โดยหลงนิยมไปว่าเป็นพันธุ์ผักที่งอกงามเร็วทันใจบ้าง หากุ้งปลาสดบรรทุกรถไฟเรือไฟไปเที่ยวจำหน่ายต่างเมืองเอาผักตบชวาปิดปากตะกร้ากันแสงแดดด้วยเห็นว่าเป็นของหาง่ายบ้าง บางจำพวกยังไม่รู้จักโทษของผักตบชวา  เห็นแต่เป็นไม้มีดอกงามปลูกรักษาง่ายก็พาเอาไปปลูกไว้ดูเล่น พันธุ์ผักตบชวาจึงแพร่หลายขึ้นไปทางหัวเมืองข้างเหนือน้ำไปเกิดพืชพันธุ์ตาม ห้วยหนองท้องนาแล้วไหลลอยลงมาตามลำแม่น้ำที่กีดขวางทางเรือเพิ่มมากขึ้น ทุกที  ถ้าทิ้งไว้ช้าอันตรายแลความลำบากที่เกิดจากผักตบชวาจะยิ่งมากขึ้น     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปริวิตกในข้อนี้  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดี กระทรวงคมนาคมเป็นประธาน      พร้อมด้วยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แลเสนาบดีกระทรวงนครบาล  นำพระราชปรารภปรึกษาในที่ประชุมเทศาภิบาล  ในคราวที่ประชุมประจำปีที่ 19  พ.ศ.2456    ที่ประชุมปรึกษามีความเห็นพร้อมกันให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า  ในการที่จะกำจัดผักตบชวาให้ได้จริงจะต้องมีพระราชบัญญัติห้ามปรามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดพาผักตบชวา    ไปตามท้องที่ต่างๆ  แลผักตบชวามีอยู่ในที่ของผู้ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นที่จะทำลายเสียให้หมด  แต่การที่จะกำจัดผักตบชวาในชั้นแรกนี้   หัวเมืองมณฑลข้างตอนใต้ทางแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แลแม่น้ำบางปะกง  ผักตบชวายังมีมากนักเหลือกำลังที่ราษฎรจะกำจัดได้โดยลำพังอย่างมณฑลที่ห่างไกลออกไป ซึ่งยังไม่มีผักตบชวาออกไปถึงหรือยังมีแต่เล็กน้อย การกำจัดผักตบชวาในมณฑลหัวเมืองตอนใต้ที่กล่าวมาแล้ว จำจะต้องใช้กำลังของรัฐบาลช่วยกำจัดเสียชั้นหนึ่งก่อน  ต่อพันธุ์ผักตบชวาเบาบางพอกำลังราษฎรจะกำจัดได้เอง  จึงควรใช้พระราชบัญญัติให้เหมือนกันทั่วไป  ทรงพระราชดำริเห็นว่า  ความเห็นซึ่งที่ประชุมเทศาภิบาลกราบบังคมทูล  ทั้งนี้ชอบด้วยพระราชบริหารแล้ว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติไว้สืบไปดังนี้

มาตรา 1           พระราชบัญญัตินี้ให้มีนาม เรียกว่า “พระราชบัญญัติสำหรับการกำจัดผักตบชวา  พ.ศ. 2456”

มาตรา 2           จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในหัวเมืองมณฑลใดหรือเฉพาะเมืองใด  จะได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ

มาตรา 3           เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ในที่ใด ถ้าในที่นั้นผักตบชวาเกิดขึ้น หรือมีอยู่ในที่ของผู้ใด   ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้อยู่ในที่นั้นจะต้องทำลายผักตบชวาตามความในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4           ถ้าผักตบชวามีอยู่ในที่ใดมากมายเกินกำลังของผู้อยู่ในที่นั้นจะกำจัดได้ ให้เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่     เรียกระดมแรงราษฎรช่วยกันกำจัด   ให้ถือว่าการกำจัดผักตบชวาเป็นสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง

มาตรา 5           วิธีกำจัดผักตบชวานั้น  ให้เก็บเอาผักตบชวาขึ้นไว้บนบกผึ่งให้แห้งแล้วเผาไฟเสีย

มาตรา 6           ผู้ใดไม่กระทำตามหน้าที่แลคำสั่งในการที่ได้กล่าวมาในมาตรา 3, มาตรา 4, มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นมีความผิดฐานลหุโทษ  ต้องระวางโทษให้ปรับครั้งหนึ่งเป็นเงินไม่เกินสิบบาท หรือจำคุกไม่เกินเจ็ดวัน  หรือทั้งปรับแลจำด้วยทั้งสองสถาน

มาตรา 7           ผู้ใดพาผักตบชวาเข้าไปในเขตท้องที่ซึ่งใช้พระราชบัญญัตินี้ก็ดี  ปลูกหรือเลี้ยงหรือปล่อยให้ผักตบชวางอกงามในที่ห้าม     ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือเอาผักตบชวาทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองห้วยหนองใดๆ ก็ดี ผู้นั้นมีความผิดฐานลหุโทษ  ต้องระวางโทษปรับครั้งหนึ่งเป็นเงินไม่เกิน 100 บาท    หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับแลจำด้วยทั้งสองสถาน

มาตรา 8           ให้เสนาบดีกระทรวงคมนาคม เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลเสนาบดีกระทรวงนครบาล เป็นเจ้าหน้าที่รักษาการ    ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงที่กล่าวมานี้ มีอำนาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับรักษาการตามพระราชบัญญัติ    ถ้ากฎข้อบังคับนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต   และประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ถือว่ากฎนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินี้

 

ประกาศมา ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช 2456 เป็นวันที่ 1202 ในรัชกาลปัจจุบันนี้

 

 

ประกาศ

ห้ามมิให้บรรทุกผักตบชวาไปในรถไฟ

 

 

 

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า  เมื่อ  ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2456 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวาและให้จัดการใช้พระราชบัญญัตินั้นเริ่มต้นแต่ในมณฑลที่มีผักตบชวาน้อยโดยลำดับมา แต่เหตุที่ทรงพระราชดำริว่าผักตบชวาแพร่หลายออกไปตามหัวเมือง  เพราะมีผู้เอาผักตบลชวาคลุมตะกร้ากุ้งปลาขึ้นรถไฟพาไปตามหัวเมืองนี้ประการหนึ่ง   สมควรจะต้องห้ามมิให้ทำต่อไปจึงจะป้องกันมิให้ผักตบชวาแพร่หลายเข้าไปในที่ห้ามแห่งอื่นๆ  ในพระราชอาณาจักรได้  จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันดังนี้

ข้อ 1        ตั้งแต่วันได้ตราพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวานี้เป็นต้นไป ห้ามมิให้ผู้ใดเอาผักตบชวาขึ้นรถไฟไปทางหนึ่งทางใดเป็นอันขาด   ถ้าผู้ใดเอาผักตบชวาไปในรถไฟ  ผู้นั้นมีความผิดฐานลหุโทษ ปรับครั้งหนึ่งเป็นเงินไม่เกิน 10 บาท หรือจำคุกครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วัน หรือทั้งปรับแลจำด้วยทั้งสองสถาน

ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานทั้งปวงคือ เจ้าพนักงานรถไฟเป็นต้น  ที่จะเอาผักตบชวาบรรดาพบในรถไฟ โดยฝ่าฝืนประกาศนี้ทำลายเสีย

ข้อ 2        ให้เป็นหน้าที่เสนาบดีกระทรวงคมนาคม เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และเสนาบดีกระทรวงนครบาล ที่จะรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้

 

ประกาศมา ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช 2456  เป็นวันที่ 1202 ในรัชกาลปัจจุบันนี้

 

 

ประกาศ

ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.. 2456

บางเมือง บางมณฑล

 

 

 

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า ด้วยตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวามีว่า ถ้าจะใช้พระราชบัญญัตินั้นในที่ใด จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญนั้น  บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ          ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พระพุทธศักราช 2457 เป็นต้นไป ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ.2456 ตลอดในท้องที่มณฑลเหล่านี้คือ

 

มณฑลพายัพ                                          มณฑลจันทบุรี

มณฑลอุดร                                              มณฑลปัตตานี

มณฑลร้อยเอ็ด                                        มณฑลภูเก็ต

มณฑลอุบล                                             มณฑลนครศรีธรรมราช

มณฑลนครราชสีมา                                มณฑลชุมพร

มณฑลเพ็ชรบูรณ์

 

ข้อ 2        ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พระพุทธศักราช 2457 เป็นต้นไป ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวาในเมืองซึ่งมีชื่อต่อไปนี้คือ

 

เมืองปราณบุรี  เมืองเพ็ชรบุรี  เมืองกาญจนบุรี  ในมณฑลราชบุรี

เมืองกำแพงเพ็ชร  เมืองตาก  ในมณฑลนครสวรรค์

เมืองพิชัย  ในมณฑลพิษณุโลก

เมืองกระบินทร์บุรี  ในมณฑลปราจีน

 

ประกาศมา ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช 2456  เป็นวันที่ 1202 ในรัชกาลปัจจุบันนี้

 

 

ประกาศ

ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.. 2456

ในมณฑลนครไชยศรี  แลมณฑลกรุงเก่า

 

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า  ตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา      พระพุทธศักราช 2456 มีความว่า  ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ในหัวเมืองใด  มณฑลใด หรือเฉพาะเมืองใด     จะได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ  นั้น

บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา  พระพุทธศักราช 2456 ในท้องที่มณฑลนครไชยศรี    แลมณฑลกรุงเก่า  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พระพุทธศักราช 2459  เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2459 เป็นวันที่ 2240 ในรัชกาลปัจจุบันนี้

 

 

 

ประกาศ

ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.. 2456

ในจังหวัดปราจีนบุรี แลจังหวัดชลบุรี

 

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา         พระพุทธศักราช 2456 มีความว่า ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในหัวเมืองใด มณฑลใด หรือเฉพาะเมืองใด จะได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ  นั้น

 

บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พระพุทธศักราช 2456 ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี แลจังหวัดชลบุรี    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมา ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2460 เป็นวันที่ 2450 ในรัชกาลปัจจุบันนี้

 

 

 

ประกาศ

ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.. 2456

ในจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา        พระพุทธศักราช 2456  มีความว่า ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในหัวเมืองใด มณฑลใด  หรือเฉพาะเมืองใด       จะได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ  นั้น

 

บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พระพุทธศักราช  2456 ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมา ณ วันที่ 15 ตุลาคม พระพุทธศักราช

 

 

 

ประกาศ

ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.. 2456

ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท

 

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า  ตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา       พระพุทธศักราช 2456  มีความว่า  ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในหัวเมืองใด มณฑลใด  หรือเฉพาะเมืองใด      จะได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ  นั้น

 

บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พระพุทธศักราช  2456  ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์  แลจังหวัดชัยนาท  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม  พระพุทธศักราช 2461

 

 

 

ประกาศ

ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.. 2456

ในมณฑลกรุงเทพ ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดนครนายก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร

 

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า  ตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา       พระพุทธศักราช 2456 มีความว่า  ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในหัวเมืองใด มณฑลใด  หรือเฉพาะเมืองใด       จะได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญนั้น

 

บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ใช้พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พระพุทธศักราช 2456 ในท้องที่มณฑลกรุงเทพฯ          จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมา ณ วันที่ 19 กันยายน  พระพุทธศักราช 2463  เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบันนี้