เป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การสาธิตและอบรมเกี่ยวกับระบบชลประทานในไร่นาแบบต่างๆ การวิจัยทางด้านเกษตรชลประทาน

 


ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)

ระวี อยู่สำราญ (รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ)