แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลในทางน้ำเปิด เครื่องจักรกลของไหล นวัตกรรมเกี่ยวกับการไหลในทางน้ำเปิดและระบบท่อ อาคารชลศาสตร์

 

 

 

 

 


ผศ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ)

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

อ.ธัญดร ออกวะลา