ศึกษาวิจัยกระบวนการทางอุทกวิทยาเพื่อการจัดการน้ำโดยเน้นพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาระบบติดตามตรวจวัดข้อมูล การจัดการและประมวลสารสนเทศและการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำ โดยใช้แบบจำลองและเทคนิคปัญญาประดิษฐ์

 


รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)