ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช การใช้น้ำของพืช การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการน้ำชลประทาน การจัดการระบบชลประทานทั้งในระดับโครงการและระดับไร่นา การชลประทานภายใต้แรงดันชนิดต่างๆ เครื่องสูบน้ำ การให้น้ำทางผิวดินและใต้ดิน (Surface and Subsurface Irrigation) การระบายน้ำ เครื่องมือตรวจวัดและควบคุมทางวิศวกรรมชลประทาน

 

 

 

 


รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ)

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

ระวี อยู่สำราญ

 

การศึกษาเบื้องต้นของการใช้ผ้าใบคอนกรีต ในการดาดคลองชลประทานต่อคุณภาพน้ำ (Preliminary Study of Using of Concrete Fabric for Irrigation Canal Lining on Water Quality)

Soil and water conservation on steep slopes by mulching using rice straw and vetiver grass clippings

Study on Movement of Water and Salt through Soil Column and Utilization of Hydrus-1D Program to Simulate Five Scenarios of Crop Production in Salt Affected Paddy Soil

 

ชื่อเครื่องมือ : Area Curvimeter

การใช้งาน : วัดระยะทาง และพื้นที่จากแผนที่

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดกระแสน้ำแบบอิเลคโตรแมคเนติค

การใช้งาน : วัดความเร็วของกระแสน้ำในทางน้ำเปิด

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความขุ่น

การใช้งาน : วัดความขุ่นของน้ำ

 

 

ชื่อเครื่องมือ : Load Cell

การใช้งาน : ชั่งน้ำหนัก และหาแรงกด

 

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดแกส

การใช้งาน : หาปริมาณแกสมีเทน

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความชื้นในดินแบบใช้รังสีนิวตรอน

การใช้งาน : หาความชื้นในดิน

 

 

ชื่อเครื่องมือ : Plant Stress Monitor

การใช้งาน : วัดความเครียดของพืช

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความชื้นในดินแบบ TDR

การใช้งาน : หาความชื้นในดินโดยใช้ความถี่คลื่น

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความลึกของน้ำโดยใช้คลื่นโซนาร์

การใช้งาน : วัดความลึกของน้ำ

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดแกสมีเทนแบบพกพา

การใช้งาน : วัดปริมาณแกสมีเทน

 

ชื่อเครื่องมือ : Soil Moisure Meter

การใช้งาน : วัดความชื้นในดินด้วยกระแสไฟฟ้า

 

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

การใช้งาน : วัดค่า Ec pH Do ของน้ำ

 

 

ชื่อเครื่องมือ : Auto Tratrate Apparatus

การใช้งาน : tritrate หาชนิด และความเข้มข้นของสารเคมี

 

 

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่า BOD

การใช้งาน : วัดค่า BOD ของน้ำ

 

 

ชื่อเครื่องมือ : ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ

การใช้งาน : ควบคุมอุณหภูมิในการหาค่า BOD

 

 

 

 

 

ชื่อเครื่องมือ : Soil Moisure Meter

การใช้งาน : วัดความชื้นในดินด้วยแรงดึงความชื้น

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการใช้น้ำของพืช

การใช้งาน : หาปริมาณการใช้น้ำของพืช

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดอุณหภูมิ

การใช้งาน : วัดอุณหภูมิโดยใช้แสงเลเซอร์

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องหาพิกัด

การใช้งาน : หาตำแหน่ง ที่ตั้งบนผิวโลก

 

 

 

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา

การใช้งาน : วัดความเร็วลม

 

 

 

 

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผสมปุ๋ย

การใช้งาน : ส่งปุ๋ยที่เป็นของเหลว ร่วมไปกับการให้น้ำแบบท่อ

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร

การใช้งาน : วัดค่า Ec pH Do ของน้ำ

 

 

 

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเร็วน้ำแบบใบพัด

การใช้งาน : วัดความเร็วน้ำในทางน้ำเปิด

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความชื้นในดินแบบTDR

การใช้งาน : หาความชื้นในดินโดยใช้ความถี่สูง

 

 

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเร็วน้ำแบบใบพัด

การใช้งาน : วัดความเร็วน้ำในทางน้ำเปิด