แบบจำลองด้านอุทกวิทยา แบบจำลองด้านอุตุนิยมวิทยา การจำลองระบบทรัพยากรน้ำ การพยากรณ์ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการชลประทาน การจัดทำฐานข้อมูล GIS ระบบโทรมาตรและการเตือนภัย การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์ : http://wrcmislab.eng.kps.ku.ac.th/

            


ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ)

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

 

การศึกษากลศาสตร์แม่น้าในแม่น้าป่าสักตอนล่างด้วยแบบจ้าลองคณิตศาสตร์(A Study of River Mechanics in Lower Pasak River by Mathematical Model)

MODIFICATION OF DWCM-AgWU MODEL APPLIED TO A PADDY-DOMINANT BASIN WITH LARGE DAMS

การคาดการณ์ปริมาณฝนรายฤดูกาลในพื้นที่ภูมิภาคเขตร้อนโดยการใช้ แบบจำลองทางสถิติร่วมกับอุณหภูมิผิวนํ้าทะเล (Seasonal Rainfall Forecasting in Tropical Region Using Statistical Models and Sea Surface Temperatures)

การวิเคราะห์ปริมาณน้าหลากต่อพื้นที่รับน้าฝนเพื่อการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กของประเทศไทย (Flood Yield Analysis for Design Small Water Resources Development Projects in Thailand)

การประมาณค่าตัวแปรของแบบจำลองน้าฝน-น้าท่า InfoWorks PDM ในลุ่มน้าแม่วังทอง (An Estimation of InfoWorks PDM Rainfall-Runoffmodel Parameters in Mae Wang Thong River Basin)