ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4019

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์