ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานในปัจจุบันมีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 16 ท่าน

     แบ่งเป็น

        รองศาสตราจารย์ 5 ท่าน

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ท่าน

        อาจารย์ 5 ท่าน

 

โดยมี ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

          อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

          อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4038

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ 


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4019

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4007

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ  | วิดิทัศน์ (ผลงานร่วม) | เว็บไชต์


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสอาจารย์ : E4008

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4023

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ | เว็บไซต์


ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4032

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์ (ผลงานร่วม)


ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4035

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4029

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4033

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4024

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ


ชื่อ-สกุล :  ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4018

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ


ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4036

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4031

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ


ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : KE002

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4037

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  อ.ธัญดร ออกวะลา

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4030

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ