ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4007

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ  | วิดิทัศน์ (ผลงานร่วม) | เว็บไชต์


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4019

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | วิดิทัศน์


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4023

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ | เว็บไซต์


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสอาจารย์ : E4008

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ


ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4038

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ