ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : KE002

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4037

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4036

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ


ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสอาจารย์ : E4031

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ


ชื่อ-สกุล :  อ.ธัญดร ออกวะลา

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : -

รหัสอาจารย์ : E4030

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ