โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านอุทกวิทยาและด้านอุทกพลศาสตร์ กรณีศึกษาจำลองระบบลุ่มน้ำลำภาชี ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น.

 

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จัดให้มีโครงการพัฒนาวิชา “การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ด้านอุทกวิทยาและด้านอุทกพลศาสตร์เพื่อจำลองระบบลุ่มน้ำลำภาชี” ให้กับนิสิตเก่าของ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเนื้อหาการ ฝึกอบรมครอบคลุมหลักการทางด้านอุทกวิทยา (แบบจำลอง SWAT) และด้านอุทกพลศาสตร์ (แบบจำลอง MIKE11-HD) โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (On-the-Job Training) ซึ่งผู้เข้า อบรมจะได้ฝึกใช้งานแบบจำลองเช่นเดียวกับการใช้งานจริง

รายละเอียด | ใบสมัคร