โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านอุทกวิทยา และด้านอุทกพลศาสตร์ กรณีศึกษาจำลองระบบสุ่มน้ำภาชี

ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 เวลา 9:30 - 16:30 น.

รายละเอียด | ใบสมัคร

* เปลี่ยนกำหนดการจากเดิมวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 เป็น วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562