สรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการตามรายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

หน่วยงานสนับสนุน

ระยะเวลาดำเนินการ

1

โครงการที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

สำนักงานวิทยาเขต กองบริหารวิชาการและนิสิต

25 มิ.ย. 58 - 25 ส.ค. 61

2

โครงการให้คำปรึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการให้น้ำในไร่อ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

30 ก.ย. 58 - 30 มิ.ย. 60

3

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนงานและมาตรการที่อนุมัติโดย กพข.

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

สำนักนโยบายและแผน

11 มี.ค. 59 - 28 เม.ย. 60

4

การศึกษาชลศาสตร์การไหลด้วยแบบจำลองทางกายภาพ โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

1 พ.ค. 59 - 30 เม.ย. 60

5

โครงการการศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตไปประยุกต์ใช้

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด

1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 60

6

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. (ปีงบประมาณ 2560)

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

16 ม.ค. 60 - 28 ธ.ค. 61