Username: Password:

วิศวกรรมชลประทาน หน้าหลัก เพิ่มข้อมูล test download test

ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

กลุ่มเครื่องมือสำหรับการทดลองและวิจัย

เครื่องมือวัดกระแสน้ำ

เครื่องมือวัดความเร็ว อัตราการไหลของกระแสน้ำ ทั้งแบบวัดในทางน้ำเปิด และภายในท่อด้วยวิธีต่างๆ เช่น ด้วยใบพัด คลื่นความถี่เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำในด้านต่างๆ เช่น วัดความเป็นกรด-ด่าง วัดค่าการนำไฟฟ้า วัดอุณหภูมิ วัดค่าความต้องการออกซิเจน วัดค่าความขุ่น เป็นต้น

เครื่องมือวัดความชื้น

เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ประกอบในการใช้วัดความชื้นของดิน การหาแรงดึงตวามชื้นในดิน

เครื่องมือวัดคุณสมบัติดิน

เครื่องมือวัดคุณสมบัติดิน และอุปกรณ์ประกอบ เช่น TENSION INFLTROMETER, TENSIOMETER เป็นต้น


เครื่องมือวัดอื่นๆ

เครื่องมือวัดอื่นๆ

เครื่องมือวัดต่างๆ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมชลประทาน ซึ่งไม่อยู่กลุ่มในกลุ่มเครื่องมือวัดทั้ง 4 กลุ่ม เช่น เครื่องวัดศักยภาพการใช้น้ำของพืช เครื่องวัดสภาพอากาศ เครื่องหาตำแหน่งบนพื้นโลก เครื่องมือวัดก๊าซ เครื่องผสมปุ๋ยร่วมกับระบบชลประทาน เครื่องคำนวณพื้นที่อัตโนมัติ เป็นต้น

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน © 2566 | สงวนลิขสิทธิ์