หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 83 รายการ  
ที่ ปก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1
หลักการชลประทานแบบหยด การออกแบบและการแก้ปัญหา

ผศ.มนตรี ค้ำชู n/a 164
2
การประเมินน้ำท่าด้วยแบบจำลอง HEC-4

Monthly Streamflow Simulation

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 133
3
การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน

Planning and Design of Irrigation Distribution Systems

อ.อรุณ อินทรปาลิต และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน n/a 188
4
วิศวกรรมการระบายน้ำ

ผศ.สิทธิพร เงินประเสริฐศรี n/a 158
5
เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา บทปฏิบัติการ

Design of Farm Irrigation Systems

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ n/a 157
6
เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา

Design of Farm Irrigation Systems

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ n/a 147
7
การไหลในทางน้ำเปิด

Open Channel Flow

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 147
8
อุทกวิทยาเบื้องต้น

Fundamental of Hydrology

รศ.สันติ ทองพำนัก n/a 184
9
การออกแบบอาคารส่งน้ำชลประทาน

Design of Water Conveyance Irrigation Structures

รศ.ปฏิภาณ อมาตยกุล n/a 160
10
การออกแบบอาคารไซฟอน

รศ.สันติ ทองพำนัก n/a 136
11
การจัดการเรื่องน้ำ

Water Management

ผศ.ทวีวัช สำเนียงประเสริฐ n/a 147
12
อุทกวิทยาชั้นสูงสำหรับวิศวกรรมชลประทาน

Advanced Hydrology in Irrigation Engineering

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 2566 320
13
22 ลุ่มน้ำในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2564 119
14
แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2563 167
15
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานในยุค THAILAND 4.0

กรมชลประทาน 2563 143
16
เอกสารคำสอน 02207651 การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกสำหรับระบบชลประทาน

02207651 Stochastic Class Handout

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2563 140
17
กลศาสตร์ของวัสดุ II

Mechanics of Materials II

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 2563 5347
18
คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษา ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2563 141
19
แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2563 139
20
สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2561

Agricultural Statistics of Thailand 2018

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562 188
 [1] 2 3 4 5 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>