หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์ เพิ่มโครงงาน ค้นหาจาก คำค้น
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 647 รายการ  
ที่ ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน ผู้จัดทำโครงงาน ประธานโครงงาน เอกสาร
1
2564 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณตะกอนบริเวณลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

Sediment analysis in Khlong Suan Mak watershed Kamphaeng Phet Province

1.ปฐมภูมิ มณีแสง

2.เกียรติศักดิ์ สาวแสง

3.ธนชัย จุลนันท์

รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 03/2564
2
2564 การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการคาดการณ์ปริมาณฝนระยะยาว

The Used of Statistical Methods for Long – Term Rainfall Prediction

1.สุรีรัตน์ งามสะอาด

2.ปูริดา ลี้ไตรรงค์

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค 02/2564
3
2563 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) ของอ้อยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก IrriSAT

Estimating Crop Coefficieant (Kc) of Sugar Cane using Satellite image data from IrriSAT

1.ฐิติมา ปิดตานัง รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 17/2563
4
2563 การเปรียบเทียบปริมาณความชื้นในดินระหว่างข้อมูลดาวเทียม SMAP และข้อมูลจากการตรวจวัดในพื้นที่นาข้าว

Comparison of Soil Moisture Content Between the SMAP Satellite Data and the Data from the Measurements in the Paddy Field.

1.กฤตกานต์ เคลือบมณี

2.รณชัย กล่อมจิต

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 15/2563
5
2563 การเปรียบเทียบปริมาณความชื้นในดินระหว่างข้อมูลดาวเทียม SMAP และข้อมูลจากการตรวจวัดในพื้นที่ปลูกพืชไร่

Comparison of Soil Moisture Content between the SMAP Satellite Data and the Direct Measurements in Field Crop Area

1.ณธศร สุริยะโชติตระกูล

2.ชลชลิตา ศิริสาขา

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 10/2563
6
2563 การศึกษาปริมาณการไหลพื้นฐานลุ่มน้ามูล

A Study on Baseflow in Mun River Watershed

1.พงศ์ผกา ไข่แก้ว

2.ลัทธวัฒน์ นักวิฬา

3.สุรพัศ รักสวัสดิ์

ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 09/2563
7
2563 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำท่าในลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยแบบจำลอง SWAT

A Study of Land Use Change and Climate Change Affecting Runoffs in Phetchaburi River Basin by SWAT Model

1.ชยุตพงศ์ มหัทธนพิทักษ์

2.ฐิติวัสส์ บุญชุบ

3.พิชิตชัย อ่อนบุญ

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 08/2563
8
2563 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้าของส้มโอโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (IrriSAT)

Estimating The Crop Coefficient of Grapefruit Using Clound-based IrriSAT Application

1.ธนดล ชวนชม รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 07/2563
9
2563 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE11 ในลุ่มน้ำปากพนัง

An application of MIKE11 Model in Pak Phanang River Basin

1.ฐานิสา แซ่หลิม

2.พิชญา ลาวัลย์กุล

3.ภัทรชนน รองมาก

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 06/2563
10
2563 การปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (Kc) ของทานตะวันโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากเว็บ IrriSAT

Adjustment of Crop Coefficient (Kc) of Sunflower by using Satellite image data from IrriSAT Website

1.รัตนา ลิ้มสุธาโภชน์ รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 05/2563
11
2563 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (KC) ของมันสำปะหลังโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรม IrriSAT

Estimating Crop Coefficient ( Kc ) of Cassava using Satellite image data from IrriSAT Program

1.พิพัฒน์พงศ์ อินทรีย์วงศ์ รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 04/2563
12
2563 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) ของข้าวนาหว่านน้ำตมโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (IrriSAT) หลายช่วงเวลา

Estimating Crop Coefficient (Kc) of Lowland Rice Using Satellite image data from IrriSAT Program

1.เบญจรัตน์ คีรีรัตน์ รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 03/2563
13
2563 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) ของมะม่วงโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา

Estimating Crop Coefficient (Kc) of Mango Using Satellite image data from IrriSAT Program

1.คณิน พงษ์ศิริพานิช รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 02/2563
14
2563 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) ของปาล์มโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรม IrriSAT

Estimating Crop Coefficient (Kc) of Palm Using Satellite image data from IrriSAT Program

1.พิชญานิน จุลเด็น รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 01/2563
15
2562 การวิเคราะห์สมดุลน้ำ และศักยภาพการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

An analysis of water balance and water supply potential of Sakaekrang River Basin

1.พัชร จักพัด

2.ศิวพันธ์ นาคอ้าย

3.ศูภณัฐ อุบาลี

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค 26/2562
16
2562 การศึกษาสมดุลน้ำ และศักยภาพน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

Study of water balance and water supply potential in Prachuap Khiri Khan Coastal Basin

1.ปิยวุฒิ พุ่มกุมาร

2.สุวรรณา ชินมูนี

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 20/2562
17
2562 การประยุกต์เทคนิคการปลูกข้าวแบบประณีตด้วยระบบสปริงเกลอร์

Application of system of rice intensification technique with sprinkler

1.ภัทรพล แก้วพิกุล

2.กุลสินี หิรัญวงศ์

3.ธฤต ลิขิตภิญโญ

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 19/2562
18
2562 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง DWCM-AgWU เพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

Application of The Distributed Water Circulation Model incorporating Agricultural Water Use to Assess the amount of water inflow into Naruebodindrachinta Reservoir

1.ธีรศักดิ์ ซ้ายอ่อน

2.รัตนวลี จันทร์ตรี

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 18/2562
19
2562 การประเมินประสิทธิภาพการชลประทานแบบร่องคูสำหรับกล้วยในแปลงทดลองของ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Evaluation of Furrow Irrigation Efficiency for Bananas in Experimental Field of Department of Irrigation Engineering

1.นทีทิพย์ ปัญญาชัย

2.บัณฑิต แก้วผลึก

3.อุดมศักดิ์ ตลอดไธสง

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 17/2562
20
2562 การประยุกต์การปลูกข้าวแบบประณีตด้วยระบบน้ำหยด

Application on system of rice intensification by using drip irrigation system

1.รวีพร นฤดีศรีอุทัย

2.วงศพัทธ์ กิมน้อย

3.สุนันทา นิลสนธิ

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 16/2562
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>