หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
1. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 1 ก.พ.2565 - 24 ม.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำและระบบสูบผันน้ำในโครงการชลประทานภูเก็ต
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 15 พ.ย.2564 - 28 ก.พ.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 24,373,800 บาท
ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
3. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลปลายบาง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 1 มี.ค.2565 - 31 มี.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 2,970,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
4. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : งานสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานีสูบผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ไปเติมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งที่ 2
แหล่งทุน : บริษัท จัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (มหาชน)
ระยะเวลา : 31 มี.ค.2565 - 31 มี.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 9,000,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
5. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : โครงการระบบข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
แหล่งทุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระยะเวลา : 19 เม.ย.2565 - 28 เม.ย.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 4,985,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
6. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 1 มี.ค.2565 - 31 มี.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 2,970,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
7. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการบริหารจัดการน้ำทางไกลพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 5 เม.ย.2565 - 29 ธ.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 25,529,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
8. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 1 มี.ค.2565 - 31 มี.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 2,970,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
9. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 25 พ.ย.2564 - 30 ธ.ค.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 7,330,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
10. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล SME กับหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา : 29 พ.ย.2564 - 30 ธ.ค.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>