0. ห้องรวมบทความทางวิชาการ

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์hits : 108
  Open Channel Flow

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์hits : 46 , download : 83
  กลศาสตร์ของไหล (FLUID MECHANICS)

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ (15 ธันวาคม 2557)hits : 19 , download : 1151
 
 
กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

อ.ธัญดร ออกวะลา (2553)hits : 25 , download : 260
  การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (มิถุนายน 2554)hits : 7 , download : 99
  การจัดการเรื่องน้ำ (Water Management)

ผศ.ทวีวัช สำเนียงประเสริฐhits : 8 , download : 57
 
 
การจัดการเรื่องน้ำชั้นสูง เล่ม 1 (Advanced Water Management 1)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (2538)hits : 14 , download : 69
  การจัดการเรื่องน้ำชั้นสูง เล่ม 2 (Advanced Water Management 2)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (2538)hits : 6 , download : 63
  การจัดส่งน้ำระดับโครงการ (Project Water Delivery)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (2537)hits : 4 , download : 78
 
 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานชลประทาน (Monitoring and Evaluation (M+E) of Irrigation Performance)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (2537)hits : 4 , download : 56
  การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมชลประทาน (Computer Application for Irrigation Engineering)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (เมษายน 2538)hits : 3 , download : 61
  การประเมินผลการทำงานของระบบชลประทานแบบไมโคร (Performance Evaluation of Micro Irrigation System)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (2552)hits : 4 , download : 103
 
 
การวางแผนและการประเมินโครงการ (Project Planning and Appraisal)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (พฤษภาคม 2550)hits : 3 , download : 71
  การวางแผนและออกแบบงานสูบน้ำ

รศ.ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล (มิถุนายน 2540)hits : 18 , download : 152
  การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำ (Planning and Design of Distribution System)

รศ.อดุล วรรณจนา (กันยายน 2537)hits : 8 , download : 346
 
 
การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน (Planning and Design of Irrigation Distribution Systems)

อ.อรุณ อิทรปาลิต และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานhits : 6 , download : 141
  การวางโครงการชลประทาน (Irrigation Project Planning)

รศ.อดุล วรรณจนา (2538)hits : 7 , download : 82
  การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกสำาหรับระบบชลประทาน (STOCHASTIC ANALYSIS OF IRRIGATION SYSTEM)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (พฤษภาคม 2554)hits : 4 , download : 99
 
 
การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 1 (Design of Surface Irrigation 1)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ (15 เมษายน 2536)hits : 2 , download : 111
  การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 2 (Design of Surface Irrigation 2)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ (15 เมษายน 2536)hits : 3 , download : 63
  การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา (Design of Farm Irrigation Systems)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (2544)hits : 5 , download : 93
 
 
การออกแบบอาคารบังคับน้ำ(Design of Water Control Structures)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (พฤษภาคม 2534)hits : 11 , download : 60
  การออกแบบอาคารส่งน้ำชลประทาน (Design of Water Conveyance Irrigation Structures)

รศ.ปฏิภาณ อมาตยกุลhits : 8 , download : 76
  การไหลในทางน้ำเปิด (Flow in Open Channel)

รศ.สันติ ทองพำนัก (ตุลาคม 2534)hits : 3 , download : 179
 
 
คู่มือการชลประทานระดับไร่นา

อภิชาติ อนุกูลอำไพ, วิบูลย์ บุญยธโรกุล, วราวุธ วุฒิวณิชย์, โกวิท ท้วมเสงี่ยม, มนตรี ค้ำชู (ธันวาคม 2524)hits : 5 , download : 83
  คู่มือการใช้โปรแกรม WASAM 3.0 การวางแผนการจัดสรรน้ำและติดตามผล

ภราดา มีอำพล และ รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (พฤษภาคม 2541)hits : 2 , download : 55
  คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย

ปราโมทย์ ไม้กลัด (สิงหาคม 2525)hits : 5 , download : 94
 
 
ชลกรฉบับพิเศษ "72 ปี อาจารย์อรุณ อินทรปาลิต"

ปราโมทย์ ไม้กลัด (17 สิงหาคม 2534)hits : 3 , download : 143
  ตัวอย่างการออกแบบอาคารในคลองส่งน้ำ

รศ.สันติ ทองพำนัก (2555)hits : 3 , download : 102
  ตำราอนุมานสติ (Statistical Inference)

อ.อรุณ อินทรปาลิต (19 เมษายน 2519)hits : 4 , download : 59
 
 
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบฝาย และประมวลหลักวิชาชีพในการออกแบบอาคารสลายพลังงาน

รศ.สันติ ทองพำนัก (2552)hits : 3 , download : 128
  ปั๊มและระบบสูบน้ำ

รศ.ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล (พฤษภาคม 2529)hits : 19 , download : 286
  มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (Standard of Water Resources Management for Agriculture for Local Government)

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (ธันวาคม 2548)hits : 2 , download : 194
 
 
วิศวกรรมการระบายน้ำ

ผศ.สิทธิพร เงินประเสริฐศรีhits : 11 , download : 135
  วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น (Introduction to Irrigation Engineering)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ (25 ธันวาคม 2558)hits : 5 , download : 116
  สถิติทางวิศวกรรม (Engineering Statistics)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ตุลาคม 2547)hits : 5 , download : 192
 
 
หลักการชลประทาน

รศ.ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล (มกราคม 2526)hits : 10 , download : 155
  หลักการชลประทาน ทฤษฎีและการประยุกต์ Irrigation Principle

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ (มกราคม 2546)hits : 8 , download : 298
  หลักการชลประทานแบบหยด การออกแบบและการแก้ปัญหา

ผศ.มนตรี ค้ำชูhits : 4 , download : 72
 
 
หลักการชลประทานแบบหยด การออกแบบและการแก้ปัญหา

รศ.มนตรี ค้ำชู (ธันวาคม 2531)hits : 9 , download : 95
  หลักอุทกวิทยา

อ.สมชาย จันทร์ศรี (มกราคม 2533)hits : 4 , download : 84
  อุทกวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Hydrology)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (สิงหาคม 2545)hits : 5 , download : 107
 
 
อุทกวิทยาทางวิศวกรรม (Enginnering Hydrology)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, ดร.ทองเปลว กองจันทร์, ดร.วัชระ เสือดี (กันยายน 2550)hits : 11 , download : 80
  อุทกวิทยาประยุกต์ (Applied Hydrology)

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (กรกฎาคม 2541)hits : 6 , download : 154
  อุทกวิทยาเบื้องต้น (Fundamental of Hydrology)

รศ.สันติ ทองพำนักhits : 4 , download : 102
 
 
เกณฑ์การออกแบบอาคารในคลองส่งน้ำ

รศ.สันติ ทองพำนัก (2555)hits : 14 , download : 204
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การให้น้ำชลประทาน

รศ.ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล, อ.สมชาย จันทร์ศรี, ผศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, อ.สันติ ทองพำนัก, ผศ.มนตรี ค้ำชู, ผศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รศ.ปฏิภาณ อมาตยกุล (12-23 พฤษภาคม 2529)hits : 6 , download : 84